Film Fong Lëtzebuerg // D’Lëtzebuerger Regierung

Attributiounen

D'Missioune vum Film Fund Luxembourg (Fonspa) sinn d'Fërderung vum Filmschafen a vum audiovisueller Schafen an d'Promotioun vun der Entwécklung vum Secteur vun der audiovisueller Produktioun zu Lëtzebuerg, virun allem duerch Subventiounen, finanziell Hëllef, Subsiden, Boursen a Belounungen...

Weiderliesen